Съвет на директорите

Адванс Терафонд АДСИЦ има едностепенна система на управление. Дружеството се представлява от Съветa на директорите, който изцяло отговаря за корпоративното управление и за финансовото представяне на Дружеството. Съветът на директорите определя стратегията за развитие на Дружеството и следи за нейното изпълнение, като внимава да се поемат само допустими рискове. 

Членове на Съвета на директорите - Борисла Витанов, Радослав Манолов и Ненчо Пенев.