Стратегия

 • Земеделска земя

Инвестициите в земеделска земя имат за цел осигуряване на текущ доход за акционерите от наем, аренда или продажбата им. Успоредно с текущия доход, дружеството цели нарастване на активите чрез окрупняване на вече придобитите парцели. За осигуряването на текущ доход Адванс Терафонд не обработва земята, а е изградило дълготрайни отношения с водещите земеделски производители в страната. С цел оптимизиране на арендните вноски, дружеството се е насочило към придобиване на земи в райони с най-добри почвено-климатични характеристики и развити арендни отношения. Тези земи притежават най-голям потенциал за поскъпване, което води до най-висока капиталова доходност за акционерите.

 • Урбанизирана земя

Вторият фокус на дружеството е инвестиране в урегулирани поземлени имоти в границите на градовете или в земи в околностите им. Целта на дружеството е да окрупнява и продава тези имоти, за да осигурява текущ доход.

 • Инвестиционни цели

 1. да притежава 225 000 дка в най-подходящите земеделски райони на страната до края на 2018 година;

 2. да отдаде 82% от земята за земеделската 2018-2019 година;

 3. да продава максимално изгодно придобитите земи;

 4. активно участие в единадесет комасационни проекта;

 • Инвестиционна стратегия
 1. формиране на портфейл от земя, където 90% са инвестирани в земеделска и до 10% в урбанизирана земя;

 2. поддържане на стабилна мрежа от агенти, купуващи и продаващи земеделска земя единствено за фонда;

 3. придобиване на земеделска земя в райони с най-добри почвено-климатични характеристики;

 4. бързо окрупняване на собствеността от земеделска и урбанизирана земя с цел повишаване на пазарната и стойност;

 5. изграждане на дългосрочни отношения с водещите земеделски производители;

 6. отдаване под аренда или наем на земеделските земи на фонда;

 7. дружеството няма и не предвижда да извършва земеделска дейност;

 8. продажба на окрупнени земеделски и градски земи на земеделски производители и/или инвеститори;

 9. дружеството няма и не предвижда извършването на строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти;