Броят на акционерите към 30.09.2019 г. по данни от книгата на акционерите от Централен Депозитар АД е 1855.

Брой акционери

В проценти от набрания капитал

Топ акционери